Gebruiksvoorwaarden - HelloFysioapp - De alles in één e-health oplossing voor fysiotherapie

Download hier de Gebruiksvoorwaarden HelloFysio voor de Cliënt in pdf

Download hier de Gebruiksvoorwaarden HelloFysio voor de Fysio in pdf

 

Gebruiksvoorwaarden Cliënt

 

Hoe werkt het?

 

Akkoordverklaring

De therapeut zal jou online gaan behandelen om van je fysieke klachten af te komen. Door gebruik te maken van ons online behandelplatform en deze voorwaarden te accorderen, ga je een behandelovereenkomst aan met de (praktijk van de) fysiotherapeut. Jouw specifieke behandeling wordt vastgelegd in het persoonlijk behandelplan.

 

HelloFysioApp

Jouw fysiotherapiepraktijk biedt jou de mogelijkheid om gebruik te maken van het platform. Het platform moet soms even offline. Dan verbeteren of repareren we iets. Als het overdag moet, proberen wij je van te voren te waarschuwen door dit te melden op onze homepage en via jouw account. Dat kan helaas niet altijd. Het kan ook zijn dat er een storing is. Wij doen ons best de storing zo snel mogelijk op te lossen. Je mag het platform en de online behandelingen die toegankelijk zijn niet kopiëren, namaken of doorverkopen.

 

Privacy & beveiliging

De door jou achtergelaten gegevens worden gebruikt om een elektronisch patiëntendossier (hierna: ‘’EPD’’) te maken. Dit EPD is een digitaal medisch dossier waarin administratieve en medische gegevens worden bijgehouden. Het EPD wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving en is slechts toegankelijk voor daartoe bevoegde medewerkers. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Voor de gegevensopslag geldt dat we ons houden aan de wettelijke kaders die gelden voor het omgaan met medische gegevens. Wanneer we gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek na de behandeling dan is de informatie volledig anoniem.

 

Je bent als gebruiker verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen jouw account en dient de combinatie van jouw e-mailadres en je wachtwoord geheim te houden. Je dient jouw fysiotherapeut onmiddellijk in kennis te stellen van eventueel (vermoeden van) misbruik van jouw account.

 

HelloFysioApp zal in overleg met de praktijk adequate maatregelen treffen voor de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Een aantal van de getroffen maatregelen staan opgesomd in de privacyverklaring. De privacyverklaring vind je op www.hellofysioapp.nl/privacy.

 

Behandelplan

De fysiotherapeut voert eerst een zogenaamde screening uit. Dit zijn een aantal vragen om te beoordelen of je aan het juiste adres bent en wat de beste behandeling voor je zal zijn. Als de screening in orde is, gaat de therapeut over tot een intake. Hierna zal een persoonlijk programma met oefeningen en adviezen voor jou worden klaargezet om zo snel mogelijk op een goede manier te herstellen van jouw klachten. Jouw therapeut geeft je direct toegang tot alle onderdelen van de behandeling. Om je behandeling de grootste kans van slagen te geven, is het van belang om regelmatig in te loggen en de instructies zo goed mogelijk op te volgen. Telkens als je de activiteiten hebt uitgevoerd vink je deze online af in je persoonlijk plan. Dit geeft jou en je therapeut direct inzicht in jouw resultaten en je positie ten aanzien van de doelstelling.

 

Klachten die niet minder worden of verergeren

Activiteiten en oefeningen, welke online voor je klaar worden gezet, worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mocht het zo zijn dat de klachten niet verminderen of zelfs verergeren, stop dan direct met de behandeling en aarzel niet om opnieuw contact op te nemen met jouw therapeut. Omdat je de activiteiten en oefeningen met behulp van de instructies zelfstandig uitvoert, ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig aangeven van dit soort situaties.

 

Beëindiging behandeling

Je kan altijd zelf stoppen met het behandelplan, maar laat dit jouw therapeut dan weten. Ook kan jouw therapeut jouw behandeling beëindigen, als je bijvoorbeeld een tijd niet ingelogd bent of wanneer de therapeut denkt dat dit niet de geschikte behandeling voor je is. Natuurlijk zal dit altijd van tevoren aangegeven en gemotiveerd worden.

 

Klachtenregeling

Bij klachten adviseren wij je om dit eerst met jouw therapeut bespreekbaar te maken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kun je gebruikmaken van de klachtenregeling van jouw therapeut.

Deze regels zijn voor het laatst aangepast op 11 april 2014

 

Gebruiksvoorwaarden HelloFysioApp fysiotherapeut

 

Inleiding

Wij, HelloFysioApp, hebben het platform voor online fysiotherapie ontwikkeld. Wij zijn onderdeel van de onderneming Health-e bv i.o. Je kunt ons vinden in Amsterdam op het W.G. Plein op nummer 369. Wij zijn ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nummer: 60417633).
Bij het gebruik gelden een aantal regels om optimaal en veilig gebruik te kunnen maken van de online behandelfaciliteiten. Lees daarom deze regels door voordat je begint met het gebruik van HelloFysioApp.nl. Als je vragen hebt kun je terecht bij de servicedesk van jouw praktijk. Als je niet weet wie de beheerder is dan kun je dat altijd aan de praktijk vragen.
We veranderen onze regels soms. De regels zijn voor het laatst gewijzigd op 11 april 2014.

 

Praktijk

De praktijk waar je voor werkt heeft een overeenkomst met HelloFysioApp gesloten. Op grond van deze overeenkomst biedt de praktijk in samenwerking met HelloFysioApp je de mogelijkheid gebruik te maken van onze online behandelfaciliteiten. Via ons platform kun je cliënten online behandelen. Om je vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden heeft je praktijk een beheerder aangesteld. Hij of zij geeft antwoord op al jouw (technische) vragen over het platform.

 

Regels

Op grond van de afspraken die wij hebben met jouw praktijk, gelden er een aantal regels bij het gebruik van het platform. Je stemt in met de regels door het daarvoor bedoelde hokje aan te vinken als je inlogt op jouw account.

 

Het platform

Het platform is speciaal ontwikkeld voor en door praktijken en is toegankelijk voor zowel de fysiotherapeut, de praktijk als de cliënt.
Het platform is van HelloFysioApp en haar toeleveranciers. Zonder toestemming van HelloFysioApp mag je het platform dan ook niet kopiëren of wijzigen of anders gebruiken dan overeengekomen door ons met jouw praktijk. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor op het platform geplaatste content zoals filmpjes, de medische aandoeningen bibliotheek en het (in te vullen) persoonlijk behandelplan. Als jouw praktijk het filmpje heeft geplaatst dan kan je het wel gebruiken als je echt zeker weet dat het niet van HelloFysioApp of haar toeleveranciers is. Weet je het niet zeker? Vraag het dan aan de beheerder.

 

Account

Voor het gebruik van ons platform heb je een account nodig. De beheerder van jouw praktijk maakt die voor je aan.
Om toegang tot jouw persoonlijke account te krijgen zal de beheerder je de Inloggegevens geven. Het account en de inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen alleen door jou gebruikt worden. Je mag het account niet delen met anderen, ook niet met collega’s. Mocht je voor een bepaalde duur afwezig zijn en een collega neemt jouw taken voor die periode waar dan kun je hier afspraken over maken met de beheerder van jouw praktijk.
Als je vermoed dat er misbruik wordt gemaakt van jouw account en/of Inloggegevens dan moet je dit melden bij de beheerder. Als je iets kan doen om het misbruik te stoppen, dan willen wij graag dat je dat doet.
Wij kunnen de inlogprocedure en/of inloggegevens veranderen als wij dit noodzakelijk vinden. Wij proberen jouw beheerder hier van te voren van op de hoogte te stellen.
Daar dit vooral gedaan zal worden om misbruik te voorkomen, is het niet altijd mogelijk om vooraf te informeren.

 

Kwaliteit en beschikbaarheid

HelloFysioApp en de praktijk waar je werkt hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit, de beschikbaarheid, het onderhoud en het wijzigen van het platform. Als je problemen ondervindt bij het gebruik van het platform dan kun je dit melden bij de beheerder.
HelloFysioApp garandeert niet dat het platform te allen tijde en zonder onderbreking of storingen toegankelijk zal zijn, noch dat het platform foutloos en/of volledig wordt geleverd. Storingen in het platform kunnen optreden als gevolg van storingen in de internetverbinding, door virussen of fouten/gebreken.
HelloFysioApp spant zich in om juiste en geschikte informatie op het platform te plaatsen. Neem bij het gebruik daarvan bij een behandeling wel altijd zelf verantwoordelijkheid voor de behandeling van jouw cliënt. Jij moet ervoor zorgen dat je aan wet- en regelgeving voldoet.
De praktijk waar jij voor werkt is verantwoordelijk voor het aanschaffen van hardware en het kiezen van een goede internetverbinding. Als jij vindt dat het platform niet goed te gebruiken is via de apparatuur of internetverbinding van jouw praktijk, dan kun je aankloppen bij de praktijk of beheerder.
Doet jouw praktijk mee aan de pilot, dan stellen wij het zeer op prijs als jij jouw ervaringen met ons deelt.

 

De wet

Natuurlijk geldt de wet ook online en dus ook bij het gebruik van ons platform. Wij willen je hier op het hart drukken ook online conform de wet te handelen bij het behandelen van jouw cliënt.
Denk hierbij aan de bepalingen in afdeling 5, titel 7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Een voorbeeld hieruit is de informatieplicht van artikel 7:448 BW waardoor je verantwoordelijk bent voor het uitleggen van de behandeling en dus ook voor het geven van uitleg bij het platform.
Een ander voorbeeld is dat voor het gebruik van het platform bij de behandeling de toestemming van de cliënt vereist is. Als de cliënt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt is in de meeste gevallen toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger(s).
Soms is het mogelijk om (medische) gegevens van de cliënt uit te wisselen met derden of met eigen elektronische dossiers middel een koppeling. Jouw Praktijk kan jou hier meer over vertellen. Jij en jouw Praktijk zijn hier verantwoordelijk voor de juiste informatievoorziening aan de cliënt.

 

Rechten cliënt

Jouw cliënt kan een verzoek doen om inzage, correctie en/of verwijdering van zijn/haar gegevens. Als een cliënt zo een verzoek doet, dan moet je hier zo snel mogelijk gehoor aan geven, tenzij je gemotiveerd aangeeft waarom de cliënt geen recht heeft op inzage, correctie en/of verwijdering. Jouw motivatie moet gebaseerd zijn op de in wet- en regelgeving opgesomde uitzonderingen op deze rechten van de cliënt. Als je niet bekend bent met de wet- en regelgeving, dan kun je altijd raad vragen bij de juridisch medewerker van jouw praktijk of de beheerder.
Als je besluit dat er gehoor moet worden gegeven aan het verzoek dan kun je dit doorgeven aan de beheerder. Hij of zij kan het verzoek het beste afhandelen.
HelloFysioApp zal binnen de technische mogelijkheden het verzoek zo spoedig mogelijk verwerken. Indien het technisch niet mogelijk is om de gegevens geheel te verwijderen, dan zal HelloFysioApp de gegevens ontkoppelen. De gegevens zijn dan niet meer op te roepen als gegevens van de cliënt. Dit wordt verder uitgelegd in de privacyverklaring.

 

Beroepsgeheim

Jij bent verantwoordelijk voor het afgeschermd houden van de (bijzondere) persoonsgegevens van jouw cliënt voor derden. Mocht je vragen hebben hierover dan kun je terecht bij jouw praktijk.
Alle inlichtingen over de behandeling van jouw cliënt en andere informatie die door het gebruik van het platform ontstaan, vallen onder de geheimhoudingsplicht en mogen dus niet worden verstrekt aan derden tenzij er sprake is van een van een uitzondering. Je kunt hierbij hulp vragen aan de juridisch medewerker van de praktijk.
Uitzonderingen op de regel zijn in ieder geval:
 Als er uitdrukkelijke toestemming is gegeven door de cliënt voor de verstrekking. Als de cliënt jonger dan 12 jaar is, dan is toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger nodig en voldoende. Indien de cliënt 12 jaar of ouder is maar nog geen 16 jaar, dan is in de meeste gevallen ook de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger nodig. Indien de cliënt 16 jaar of ouder is, dan is enkel de toestemming van de cliënt nodig.
 Indien er sprake is van een conflict van plichten waarbij bijvoorbeeld een zwaarwegend belang van de cliënt doorbreking van de geheimhouding rechtvaardigt;
 Indien een wettelijk voorschrift de doorbreking van de geheimhouding rechtvaardigt.

 

Beveiliging & privacy

HelloFysioApp is bewerker en de praktijk is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerkte (bijzondere) Persoonsgegevens van de cliënt op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. De praktijk kan over het bewerken van die persoonsgegevens aparte afspraken maken met HelloFysioApp.
HelloFysioApp zal bij de uitvoering van de Overeenkomst in overleg met de praktijk adequate maatregelen treffen voor de beveiliging van jouw persoonsgegevens en van de persoonsgegevens van cliënten. Een aantal van de getroffen maatregelen staan opgesomd in de privacyverklaring. De privacyverklaring vind je op www.hellofysioapp.nl/privacy.

 

Aansprakelijkheid & Overmacht

Aansprakelijkheid, de beperking daarvan en overmacht zijn geregeld in de overeenkomst met jouw praktijk. Deze regeling is hier onverkort van toepassing. Mocht je vinden dat jij of jouw praktijk schade lijdt door het platform, dan kun je dit melden bij de beheerder of de praktijk. Zij zullen ervoor zorgen dat jouw melding conform de gemaakte afspraken wordt afgehandeld.

 

Beëindiging

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de duur van de overeenkomst. Indien de Overeenkomst ten einde komt, om welke reden dan ook, dan mag je geen gebruik meer maken van het platform.
Indien jij besluit niet langer gebruik te willen maken van het platform, dan kun je dit overleggen met de praktijk waar je aan verbonden bent.

Meer informatie? Neem contact op met de beheerder van HelloFysioAppApp in jouw praktijk.

 

 

HelloFysio - Grote Bickersstraat 50A - 1013 KS AMSTERDAM - 088-4355639 - info@hellofysioapp.nl