Algemene voorwaarden - HelloFysioapp - De alles in één e-health oplossing voor fysiotherapie

Download hier de Algemene voorwaarden_in pdf

 

Wij, HelloFysioApp onderdeel van Health-e bv i.o., hebben een platform voor online fysiotherapie ontwikkeld. Wij bieden ons platform aan fysiotherapiepraktijken aan als clouddienst.
Als u deze dienst van ons afneemt gelden onze Algemene Voorwaarden. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de Algemene Voorwaarden opgedeeld in “Algemeen” (artikel 1 tot en met 12), “De Clouddienst” (artikel 12 tot en met 23) en “Maatwerk” (artikel 24 tot en met 26).

 

Versie: 1.0
Datum: 11 april 2014

 

Inhoud

Artikel 1. Definities 3
Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie 4
Artikel 3. Totstandkoming en einde van de Overeenkomst 4
Artikel 4. Proefperiode 5
Artikel 5. Inschakelen van derden 6
Artikel 6. Boetebeding & malusregeling 6
Artikel 7. Aansprakelijkheidsbeperking 6
Artikel 8. Overmacht (storingen) 7
Artikel 9. Vergoeding en betaling 7
Artikel 10. Wijziging van de Algemene Voorwaarden 8
Artikel 11. Geschilbeslechting 9
Artikel 12. Uitvoering van de Clouddienst 10
Artikel 13. Verantwoordelijkheden Opdrachtgever 10
Artikel 14. Eindgebruikers 10
Artikel 15. Verwijdering of afgifte van data 11
Artikel 16. Gebruiksrechten Intellectueel Eigendom 12
Artikel 17. Content op het Platform 13
Artikel 18. Geheimhouding & Resultaten 13
Artikel 19. Persoonsgegevens en informatiebeveiliging 13
Artikel 20. Meldplicht 14
Artikel 21. Onderhoud en wijziging van de Clouddienst 14
Artikel 22. Beschikbaarheid van de Clouddienst 14
Artikel 23. Exit-regeling: Resultaten 15
Artikel 24. Maatwerk 16
Artikel 25. Koppelingen met derden 16
Artikel 26. Meerwerk 17
 

Algemeen

Artikel 1. Definities

1. Account: het strikt persoonlijke Beheerders- of Eindgebruikersaccount waarmee hij of zij toegang heeft tot de Clouddienst.
2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
3. Beheerder(s): de persoon of personen werkzaam bij of voor de Opdrachtgever welke in de Overeenkomst als aanspreekpunt ten behoeve van HelloFysioApp en Eindgebruikers is of zijn aangewezen. Indien er gebruik wordt gemaakt van het online bestelproces dan voert Opdrachtgever deze persoon in als contactpersoon & beheerder.
4. Bijlage(n): bijlagen zoals genoemd in de Offerte.
5. Clouddienst: de dienst zoals online geleverd door HelloFysioApp vanaf haar Platform aan Opdrachtgever via welke de Materialen zoals filmpjes, medische aandoeningen bibliotheek en het persoonlijk behandelplan beschikbaar worden gesteld, waar de mogelijkheid wordt geboden eigen Materialen te plaatsen en waar op verschillende manieren contact gelegd kan worden door cliënten met fysiotherapeuten (Eindgebruikers) ten behoeve van de behandeling een en ander zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
6. Eindgebruiker(s): de natuurlijke persoon of natuurlijk personen die gebruik maakt of maken van de Clouddienst en indien de Clouddienst bestaat uit de Clouddienst, daartoe een Account heeft verkregen van HelloFysioApp.
7. HelloFysioApp: HelloFysioApp onderdeel van Health-e bv i.o., opdrachtnemer, gevestigd te Amsterdam aan W.G. Plein 369 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60417633.
8. Intellectuele Rechten: alle intellectuele eigendomsrechten en hiermee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen en rechten op knowhow.
9. Maatwerk: de dienst zoals geleverd door HelloFysioApp aan Opdrachtgever met betrekking tot het ontwikkelen van maatwerk software en/of de levering van (maatwerk) software, bijbehorende licenties en/of updates, te implementeren in de Clouddienst ten behoeve van Opdrachtgever. HelloFysioApp is gerechtigd derden in te schakelen bij het ontwikkelen van voornoemd maatwerk.
10. Materialen: materialen zoals, maar niet beperkt tot, behandelprotocollen, filmpjes, medische aandoeningenbibliotheek, persoonlijk behandelplan (digitaal invulprotocol), software, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en overige Resultaten.
11. Meerwerk: aanvullende werkzaamheden die niet reeds zijn opgenomen in de Overeenkomst.
12. Offerte: het door HelloFysioApp opgestelde Schriftelijke aanbod waarin het vrijblijvende aanbod van de Clouddienst en eventueel de uitvoering daarvan wordt gespecificeerd.
13. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, meestal een fysiotherapiepraktijk, waarmee HelloFysioApp de Overeenkomst sluit.
14. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en HelloFysioApp op grond waarvan HelloFysioApp de Clouddienst zal leveren en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
15. Partij(en): Opdrachtgever en HelloFysioApp.
16. Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon, zoals bedoeld in art. 1 sub a Wet bescherming persoonsgegevens.
17. Proefperiode: de in de Overeenkomst vastgestelde periode waarin Opdrachtgever gratis gebruik mag maken van de Clouddienst en gedurende welke de aanvullende regels zoals opgenomen in artikel 4 (Proefperiode) gelden.
18. Platform: het online platform genaamd de HelloFysioApp van HelloFysioApp van waar de Clouddienst beschikbaar wordt gesteld aan Opdrachtgever.
19. Resultaten: screenshots, uitdraaien, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en overige resultaten van Clouddienst.
20. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook e-mail en faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat.
21. Website: HelloFysioApp.nl.
22. Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur met uitzondering van nationale feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, het gebruik van het Platform, de Clouddienst en alle aanbiedingen van HelloFysioApp.
2. Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
3. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. HelloFysioApp zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
4. Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen Partijen in een dergelijk geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
5. De administratie van HelloFysioApp is leidend, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.
6. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:
a. Aanvullende Schriftelijke afspraken;
b. Offerte/gemaakte keuzes in het bestelproces door Opdrachtgever;
c. Bewerkersovereenkomst;
d. Algemene Voorwaarden.
7. De koppen boven de artikelen zijn slechts een aanwijzing ten behoeve van de leesbaarheid van deze overeenkomst. Zij beperken de inhoud van de artikelen geenszins.

Artikel 3. Totstandkoming en einde van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand het volledig doorlopen van het online bestelproces of door Schriftelijk akkoord op de Offerte door Opdrachtgever en de Schriftelijke bevestiging van dit akkoord door HelloFysioApp.
2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
3. De duur van de Overeenkomst wordt stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij een Partij de Overeenkomst Schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Na de verlenging voor onbepaalde tijd kunnen Partijen Schriftelijk opzeggen. De Overeenkomst komt dan na drie maanden plus de lopende factuurtermijn op moment van de ontvangst van opzegging, ten einde.
4. Gedurende de Overeenkomst kan Opdrachtgever meer Accounts voor Eindgebruikers gaan afnemen. Dit heeft geen invloed op de duur van de Overeenkomst.
5. Ieder der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst toe, indien de andere Partij, na een zo gedetailleerd mogelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
6. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met artikel 16 (Gebruiksrechten Intellectuele Rechten) en/of artikel 17 (Content op het Platform) en/of artikel 13 (Verantwoordelijkheden Opdrachtgever), dan heeft HelloFysioApp de bevoegdheid de Overeenkomst direct en zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling, te ontbinden en Opdrachtgever dus de toegang tot het Platform te ontzeggen. De gevolgen van deze ontbinding geven Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
7. De Overeenkomst kan tussentijds opgezegd worden indien één der Partijen failliet is verklaard dan wel surseance van betaling is verleend. De andere Partij is dan gerechtigd de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.
8. Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding, als bedoeld in het vorige lid, reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die HelloFysioApp vóór de ontbinding heeft gefactureerd of nog in rekening moet brengen wegens reeds geleverde prestaties blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
9. Na het einde van de Overeenkomst blijven de volgende artikelen van toepassing:
• Artikel 6 Boetebeding & malusregeling;
• Artikel 7 Aansprakelijkheidsbeperking;
• Artikel 8 Overmacht;
• Artikel 18 Geheimhouding & Resultaten;
• Artikel 19 Persoonsgegevens en informatiebeveiliging.

Artikel 4. Proefperiode

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Proefperiode voor zover er in dit artikel niet van wordt afgeweken.
2. De duur van de Proefperiode wordt vastgesteld in de Overeenkomst. Gedurende de Proefperiode kan er dagelijks Schriftelijk worden opgezegd. Na de Proefperiode wordt er niet stilzwijgend verlengd. Indien Opdrachtgever de Clouddienst wilt blijven afnemen dan kan hij dat (onder andere) middels het Account van de Beheerder aangeven. Indien de Opdrachtgever aangeeft te willen verlengen dan geldt hetgeen opgenomen in artikel 3 lid 2 en lid 3 (Totstandkoming en einde van de Overeenkomst). Met dien verstande dat de Overeenkomst eerst wordt verlengd voor de duur van een jaar en daarna stilzwijgend voor onbepaalde tijd indien er niet wordt opgezegd zoals bepaald in artikel 3.
3. De betalingsverplichting zoals opgenomen in de Overeenkomst geldt niet gedurende de Proefperiode.
4. HelloFysioApp biedt de Proefperiode aan om Opdrachtgever de voordelen te laten ervaren.
5. Gedurende de Proefperiode geldt dat HelloFysioApp niet aansprakelijk is voor schade, verlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, boetes en/of kosten, op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij Opdrachtgever bewijst dat een en ander is veroorzaakt door opzet of daaraan gelijk te stellen grove schuld van HelloFysioApp. Overschrijding van de levertijd, onderbreking van de Clouddienst of voortijdige beëindiging van de Overeenkomst of wijziging in of beëindiging van de levering van (een onderdeel van) de Clouddienst kan de Opdrachtgever nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. Dit is redelijk daar de Proefperiode kosteloos wordt geleverd door HelloFysioApp.
6. Indien HelloFysioApp aansprakelijk mocht zijn uit hoofde van lid 5 van het onderhavige artikel, of schade die anderszins uit de wet voortvloeit, dan zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot hetgeen bepaald in artikel 7 Aansprakelijkheidsbeperking.

Artikel 5. Inschakelen van derden

1. Opdrachtgever geeft HelloFysioApp uitdrukkelijke toestemming om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
Artikel 6. Boetebeding & malusregeling
1. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met artikel 16 (Gebruiksrechten Intellectuele Rechten) zal Opdrachtgever, zonder de noodzaak voor een ingebrekestelling dan wel voor de tussenkomst van een rechter, HelloFysioApp een direct opeisbare boete betalen van €5.000,- per doen of nalaten in strijd met artikel 16 (Gebruiksrechten Intellectuele Rechten). De boete wordt vermeerderd met €500,- per kalenderdag dat het niet nakomen voortduurt, met een maximum van €100.000,-
2. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met artikel 17 (Content op het Platform) zal Opdrachtgever, zonder de noodzaak voor een ingebrekestelling dan wel voor de tussenkomst van een rechter, HelloFysioApp een direct opeisbare boete betalen van €1.000,- per doen of nalaten in strijd met artikel 17 (Content op het Platform). De boete wordt vermeerderd met €100,- per kalenderdag dat het niet nakomen voortduurt, met een maximum van €50.000,-.
3. Het verbeuren van een boete door Opdrachtgever doet niet af aan het recht op nakoming van de Overeenkomst en het recht op schadevergoeding van HelloFysioApp.
4. Opdrachtgever dient per Eindgebruiker zijnde fysiotherapeut een (1) Account af te nemen. Dit is tevens bepaald in artikel 13 onder f (Verantwoordelijkheden Opdrachtgever) en artikel 14 lid 2 (Eindgebruikers). Indien meerdere fysiotherapeuten gebruik blijken te maken van een (1) Account, dan heeft HelloFysioApp het recht om met terugwerkende kracht van 6 kalendermaanden en zolang het gebruik door meer fysiotherapeuten dan overeengekomen, de vergoeding voor een Account per aan de Opdrachtgever verbonden fysiotherapeut in rekening te brengen.

Artikel 7. Aansprakelijkheidsbeperking

1. HelloFysioApp heeft zich ingespannen het Platform en de daarop door haar geplaatste content zo zorgvuldig en veilig mogelijk te ontwikkelen voor Eindgebruikers. HelloFysioApp kan geen invloed uitoefenen op de Eindgebruikers bij het gebruik van het Platform en de daarop geplaatste content. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het Platform en de gevolgen van dit gebruik van het Platform door cliënten (Eindgebruikers) en de begeleiding daarbij door fysiotherapeuten (Eindgebruikers).
2. De aansprakelijkheid van HelloFysioApp voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door HelloFysioApp van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen resultaatsverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van HelloFysioApp, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van HelloFysioApp wordt vergoed en uitgekeerd waarbij op grond van de verzekering een maximum geldt van €50.000,- per gebeurtenis.
3. Directe schade bestaat uit de kosten die gemaakt worden ten behoeve van het oplossen en/of beperken van een datalek en/of mogelijk ook (een gedeelte van) de reeds betaalde vergoeding ten behoeve van de Overeenkomst en/of de (niet ontvangen) redelijke vergoeding te betalen vanwege ongeoorloofd gebruik door HelloFysioApp van auteursrechtelijk beschermd werk van Opdrachtgever.
4. De totale aansprakelijkheid van HelloFysioApp voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed en uitgekeerd waarbij op grond van de verzekering een maximum geldt van €50.000,- per gebeurtenis.
5. Buiten de in de twee voorgaande leden van dit artikel genoemde gevallen rust op HelloFysioApp geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Aansprakelijkheid van HelloFysioApp voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, reputatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
6. De beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van HelloFysioApp.
7. De aansprakelijkheid van HelloFysioApp wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever HelloFysioApp onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en HelloFysioApp ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HelloFysioApp in staat is adequaat te reageren.
8. HelloFysioApp is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Zie artikel 8 Overmacht.
9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij HelloFysioApp meldt.
10. Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding moet de schadelijdende Partij de ingebrekestelling van lid 6 binnen 2 jaar na het ontstaan van de schade sturen.

Artikel 8. Overmacht (storingen)

1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen resultaatsverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (1) overmacht van toeleveran ciers van een Partij, (2) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan HelloFysioApp zijn voorgeschreven, (3) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan HelloFysioApp is voorgeschreven, (4) overheidsmaatregelen, (5) elektriciteitsstoring, (6) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (7) DDoS- en/of dos-aanval (8) oorlog en (9) staking.
2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn voor zover dit voortkomt uit de overmachtsituatie.

Artikel 9. Vergoeding en betaling

1. Opdrachtgever betaalt HelloFysioApp de vergoeding voor de Clouddienst zoals vermeld in de Overeenkomst.
2. Gedurende de Overeenkomst kan Opdrachtgever meer Accounts voor Eindgebruikers gaan afnemen. Deze worden per daaropvolgende kalendermaand in rekening gebracht.
3. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Alle prijzen zijn steeds in euro’s. Opdrachtgever dient alle betalingen aan HelloFysioApp in euro’s te voldoen.
5. Voor elke factuur van HelloFysioApp geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
6. HelloFysioApp stuurt de factuur of facturen per elektronische post naar Opdrachtgever.
7. HelloFysioApp maakt gebruik van een maandelijkse automatische incasso indien Partijen dit overeenkomen.
8. Indien Opdrachtgever niet binnen het betalingstermijn betaalt, dan hanteert HelloFysioApp de in de wet geregelde incassoprocedure. HelloFysioApp stuurt een kosteloze aanmaning waarin Opdrachtgever een termijn van 14 dagen krijgt om alsnog de factuur te voldoen. Tevens staat er in de aanmaning welke incassokosten in rekening worden gebracht indien er niet betaald wordt binnen de termijn van 14 dagen. Hierbij wordt de staffel buitengerechtelijke incassokosten gehanteerd. Mocht Opdrachtgever niet bijtijds betalen dan stuurt HelloFysioApp een nieuwe aanmaning waarbij de incassokosten in rekening worden gebracht.
9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan HelloFysioApp de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten van advocaten en externe deskundigen.
10. Indien een vergoeding is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft HelloFysioApp het recht de vergoeding hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
11. Periodieke vergoedingen kunnen elk jaar worden aangepast met inachtneming van de Consumenten Prijs Index of een andere tussen Partijen Schriftelijk overeengekomen index of andere maatstaf. Opdrachtgever komt bij deze aanpassing geen recht tot opzegging toe.
12. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling of verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 10. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

1. HelloFysioApp behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging via het Account van de Beheerder.
3. Indien Opdrachtgever een wijziging van de Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, dan kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen deze datum.
4. Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen vanwege een wetswijziging kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Bij voornoemde wijzigingen is HelloFysioApp niet verplicht om ze vooraf bekend te maken. Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen zoals beschreven in lid 3 van dit artikel.
5. Overdracht van de Overeenkomst aan een derde is niet toegestaan dan met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere Partij. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Er mogen voorwaarden worden gesteld aan de overdracht.

Artikel 11. Geschilbeslechting

1. De Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, het gebruik van het Platform en het verrichten van Clouddiensten worden beheerst door Nederlands recht.
2. Indien zich binnen het kader van de Overeenkomst een geschil voordoet tussen Partijen, dan zullen Partijen dit geschil eerst zelf proberen op te lossen. Partijen kunnen hierbij (bijvoorbeeld) gebruik maken van mediation of het geschil voorleggen aan een onafhankelijke derde.
3. Indien Partijen er samen niet uitkomen en zij tenminste een redelijke inspanning hebben geleverd om een oplossing te vinden, kan een Partij of Partijen besluiten het geschil aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam voor te leggen.

De Clouddienst

Artikel 12. Uitvoering van de Clouddienst

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal HelloFysioApp zo spoedig mogelijk de Clouddienst uitvoeren conform de Overeenkomst.
2. HelloFysioApp garandeert dat de Clouddienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3. Door HelloFysioApp opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking.

Artikel 13. Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

Opdrachtgever moet al datgene doen en/of laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Clouddienst mogelijk te maken. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat:
a. alle gegevens, waarvan HelloFysioApp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan HelloFysioApp worden verstrekt;
b. personeel van Opdrachtgever beschikbaar is voor zover nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst;
c. er een geschikte Beheerder wordt aangesteld;
d. de door Opdrachtgever en Eindgebruiker(s) gebruikte hardware, telecommunicatiefaciliteiten, waaronder de internetverbinding, voldoen aan de vereisten welke opgesomd worden op de Website en dat deze faciliteiten tijdig en voldoende beschikbaar zijn;
e. er geen misbruik wordt gemaakt van de Clouddienst en dat er bij het gebruik door een ieder waaronder de Eindgebruikers de wet- en regelgeving en onderhavige Algemene Voorwaarden worden nageleefd. Denk hierbij uitdrukkelijk ook (dus niet uitsluitend) aan de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst. Om Opdrachtgever hierbij tegemoet te komen heeft HelloFysioApp gebruiksvoorwaarden opgesteld voor Eindgebruikers. HelloFysioApp zorgt ervoor dat deze inzichtelijk zijn via de Clouddienst. De verantwoording van het naleven van wet- en regelgeving en de Algemene Voorwaarden blijft echter altijd bij Opdrachtgever liggen;
f. de Clouddienst niet door meer Eindgebruikers of andere personen dan de Eindgebruikers zoals overeengekomen, wordt gebruikt.

Artikel 14. Eindgebruikers

1. HelloFysioApp maakt een Account aan voor Beheerder. Beheerder zal ten behoeve van de Eindgebruiker(s) een Account aanmaken of aan de Eindgebruiker aangeven dat hij of zij dat zelf kan doen. Met behulp van gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) kan gebruik worden gemaakt van de Accounts. Met deze gegevens hebben Beheerder en Eindgebruikers toegang tot de Clouddienst.
2. Gebruik van het Account, en de daartoe behorende gebruikersnaam en wachtwoord, is enkel toegestaan voor de daaraan gekoppelde natuurlijke persoon. Opdrachtgever, Beheerder en de Eindgebruikers dienen deze gegevens aldus voor eigen gebruik te houden en mogen deze gegevens nooit en te nimmer ter beschikking stellen aan derden.
3. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat enkel de Eindgebruikers toegang hebben tot de Clouddienst al dan niet middels hun Account. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inhoud en Resultaten. Opdrachtgever dient alle personen die in contact komen met de Clouddienst en de Resultaten een geheimhoudingsverplichting op te leggen zoals opgenomen in artikel 18 voor zover zij dat niet reeds hebben op grond van een arbeidsovereenkomst dan wel beroep. Dit is uitdrukkelijk ook van toepassing op personen die (tijdelijk) werkzaam zijn bij Opdrachtgever zonder arbeidsovereenkomst.
4. Iedere actie die middels de gebruikersnaam en wachtwoord van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van gebruikersnaam en/of wachtwoord van Beheerder en/of Eindgebruikers, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan HelloFysioApp te melden, ongeacht haar eigen verplichting om direct maatregelen te nemen tegen (verder) misbruik daarvan.
5. Eindgebruikers dienen alvorens gebruik te maken van de Clouddienst, in te stemmen met de gebruiksvoorwaarden welke gelden bij het gebruik van de Clouddienst. HelloFysioApp zal de Clouddienst zo inrichten dat de Eindgebruiker eerst om instemming wordt gevraagd.
6. Eindgebruikers dienen de gebruiksvoorwaarden na te leven. Indien een of meerdere Eindgebruikers de gebruiksvoorwaarden niet naleven, dan zijn de consequenties daarvan voor risico van de Opdrachtgever. HelloFysioApp is gerechtigd Opdrachtgever (naast of in plaats van de Eindgebruiker) aan te spreken op grond van het doen of nalaten van de Eindgebruiker(s). HelloFysioApp kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor incorrect gebruik of misbruik van een Clouddienst door Eindgebruikers.
7. HelloFysioApp heeft in het registratiesysteem (voor het Account) voor de Eindgebruiker (cliënt) opgenomen dat er door gebruik te (gaan) maken van de Clouddienst een geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand komt. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat er wordt voldaan aan alle eisen van wet- en regelgeving zoals maar niet uitsluitend Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, voor het totstandkomen, het voortduren en het beëindigen van de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Artikel 15. Verwijdering of afgifte van data

1. Indien HelloFysioApp een melding krijgt van:
a. inbreuk op auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht of ander recht van melder of andere derde;
b. een racistische, haatzaaiende of discriminerende uitlating;
c. smaad, laster, belediging of bedreiging richting de melder;
d. schending van privacy of portretrecht van de melder (incl. stalking);
e. kinderporno of andere illegale pornografische publicatie;
f. pornografische of anderszins seksueel getinte afbeelding of tekst;
g. computercriminaliteit (hacken, virussen, etc.);
h. het openbaar maken van persoonsgegevens zonder toestemming;
i. ander handelen of niet handelen in strijd met wet- en/of regelgeving,
(al dan niet via het Platform) dan is HelloFysioApp gerechtigd in te grijpen. Dit ingrijpen of de gevolgen van het ingrijpen kunnen HelloFysioApp op geen enkele wijze aangerekend worden.
2. Indien HelloFysioApp een verzoek ontvangt tot het geven van inlichtingen, zoals maar niet uitsluitend de afgifte van gegevens, door een daartoe op grond van wet- en/of regelgeving bevoegd persoon of bevoegde organisatie, zoals maar niet uitsluitend een opsporingsambtenaar, dan is HelloFysioApp gerechtigd daar gehoor aan te geven. Opdrachtgever kan HelloFysioApp niet aansprakelijk stellen voor enige door haar geleden schade vanwege het geven van inlichtingen.
3. HelloFysioApp zal bij het voldoen aan een verzoek zoals beschreven in lid 2 bijzondere persoonsgegevens voor zover mogelijk anonimiseren voordat zij een en ander afgeeft.
4. HelloFysioApp zal Opdrachtgever van de afgifte zoals beschreven in lid 2 op de hoogte stellen voor zover het verzoek of de bevoegde persoon of organisatie dit niet verbiedt.
5. Eindgebruikers kunnen ook om inzage in, afgifte en verwijdering van hun gegevens vragen. Deze vraag dient echter altijd aan Opdrachtgever gesteld te worden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de behandeling en de reactie op de voornoemde verzoeken. Indien een dergelijk verzoek toch naar HelloFysioApp wordt gestuurd, dan zal zij zich inspannen om het verzoek door te sturen aan de Beheerder.

Artikel 16. Gebruiksrechten Intellectueel Eigendom

1. HelloFysioApp of haar toeleveranciers zijn rechthebbende van de Intellectuele Rechten welke rusten op (onderdelen van) de Clouddienst en de Resultaten. Opdrachtgever verkrijgt enkel de gebruiksrechten die haar in dit artikel en/of bij Overeenkomst worden toegekend. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever houdt niet in dat zij recht heeft op het verkrijgen van de broncode. De gebruiksrechten geven geen recht tot het verlenen van een of meerdere sub-licenties aan derden die niet behoren tot de instelling van Opdrachtgever. Reverse engineering is niet toegestaan. Één en ander tenzij in een door HelloFysioApp en Opdrachtgever ondertekend Schriftelijk stuk (hier beperkt tot beschreven papier) uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Indien de Clouddienst onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst dan verkrijgt Opdrachtgever van HelloFysioApp een niet-overdraagbaar gebruiksrecht om van de Clouddienst gebruik te maken enkel en alleen zoals aangeboden middels het Platform voor de duur van de Overeenkomst ten behoeve van de Intellectuele Rechten welke rusten op (onderdelen van) de Clouddienst.
3. HelloFysioApp beheert alle licenties ten behoeve van de Materialen, inclusief de licenties van derden ten behoeve van de Opdrachtgever voor zover gerelateerd aan het Platform met uitsluiting van de in lid 6 van dit artikel beschreven Materialen. HelloFysioApp vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden betreffende onjuiste of niet aan HelloFysioApp behorende licenties ten behoeve de in de vorige volzin beschreven Materialen. Indien de Materialen niet door HelloFysioApp maar door Opdrachtgever en/of Eindgebruiker en/of derde op het Platform zijn geplaatst of indien Opdrachtgever HelloFysioApp heeft verzocht de betreffende Materialen op het Platform te plaatsen, geldt de vrijwaring uiteraard niet.
4. Opdrachtgever krijgt van HelloFysioApp een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor onbepaalde tijd ten behoeve van de Intellectuele Rechten welke rusten op de Resultaten zoals voortgekomen uit de Clouddienst gedurende de Overeenkomst.
5. Indien Maatwerk onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst dan verkrijgt Opdrachtgever van HelloFysioApp een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor onbepaalde tijd ten behoeve van de Intellectuele Rechten welke rusten op (onderdelen van) het Maatwerk en de Resultaten zoals voortgekomen uit het Maatwerk.
6. Indien Opdrachtgever zelf Materialen upload op het Platform of HelloFysioApp verzoekt gebruik te maken van bepaalde Materialen, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde gebruiksrechten. Door het uploaden of verzoek tot gebruik draagt de Opdrachtgever de Intellectuele Rechten die rusten op voornoemde Materialen uitdrukkelijk niet over. HelloFysioApp is dan ook niet gerechtigd deze Materialen waar Intellectuele Rechten op rusten voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de Clouddienst ten behoeve van Opdrachtgever en in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever dient het vooraf en Schriftelijk aan te geven indien de Intellectuele Rechten een derde toekomen en die derde beperkingen oplegt ten aanzien van het gebruik welke van invloed kunnen zijn op het gebruik. De gevolgen voor het achterwege laten van voornoemde communicatie zijn geheel voor de Opdrachtgever.

Artikel 17. Content op het Platform

1. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om Materialen die door of namens HelloFysioApp geplaatst zijn op het Platform te verveelvoudigen en of openbaar te maken buiten het Platform. Tevens is het Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om Materialen die door of namens HelloFysioApp zijn geplaatst op het Platform te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder zijn eigen naam (naam van Opdrachtgever).
2. Opdrachtgever kan ook zelf Materialen op het Platform plaatsen. Hierbij geldt hetgeen in artikel 16 lid 6 gestelde.

Artikel 18. Geheimhouding & Resultaten

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
2. Informatie als zijnde de Resultaten, bestaande uit maar niet uitsluitend, bijzondere Persoonsgegevens moeten altijd als vertrouwelijk behandeld worden.
3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste interpretatie van de Resultaten. Indien Opdrachtgever hulp wilt bij het juist interpreteren van de Resultaten kan Opdrachtgever HelloFysioApp verzoeken om ondersteuning in de vorm van een training. Ook na het afnemen van de ondersteuning blijft Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de juiste interpretatie van Resultaten.
4. HelloFysioApp is gerechtigd aan derden te tonen dat zij de Clouddienst levert aan Opdrachtgever teneinde haar Clouddienst te promoten. HelloFysioApp zal hierbij alle voorzorgsmaatregelen nemen om de belangen van Opdrachtgever te beschermen.
Artikel 19. Persoonsgegevens en informatiebeveiliging
1. Partijen sluiten een bewerkersovereenkomst bij of onverwijld na het sluiten van de Overeenkomst.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijke en HelloFysioApp is bewerker ten aanzien van de op grond van de Overeenkomst verwerkte (bijzondere) persoonsgegevens.
3. HelloFysioApp zal de persoonsgegevens die ter beschikking worden gesteld enkel verwerken met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst.
4. HelloFysioApp zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle nodige maatregelen treffen voor zover redelijk gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de maatregelen verbonden kosten, niet onredelijk is.
5. Om Opdrachtgever tegemoet te komen, zal HelloFysioApp privacyverklaringen ten behoeve van de Eindgebruikers op het Platform plaatsen. Opdrachtgever blijft natuurlijk wel verantwoordelijke en dus eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 20. Meldplicht

1. Opdrachtgever is verplicht elk door hem geconstateerd misbruik van de Clouddienst of fout (technisch of inhoudelijk) in het Platform Schriftelijk aan HelloFysioApp te melden.
Artikel 21. Onderhoud en wijziging van de Clouddienst
1. HelloFysioApp heeft het recht om haar systemen, gebruikt onder andere ten behoeve van de Clouddienst, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan. HelloFysioApp zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Werkdagen te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever via het Account van de Beheerder tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling.
2. HelloFysioApp is nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met buitengebruikstelling ten behoeve van onderhoud. Omdat de Clouddienst aan meerdere Opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. HelloFysioApp is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Clouddienst.
3. HelloFysioApp heeft het recht om haar systemen, gebruikt onder andere ten behoeve van de Clouddienst, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal HelloFysioApp zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. HelloFysioApp is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
4. HelloFysioApp zal zich inspannen om in geval van het niet-beschikbaar zijn van de Clouddienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
5. HelloFysioApp zal zich inspannen om de door haar gebruikte software ten behoeve van de Clouddienst up-to-date te houden. HelloFysioApp is hierbij echter (gedeeltelijk) afhankelijk van haar leverancier(s). HelloFysioApp is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Clouddienst niet ten goede komt.
6. Opdrachtgever mag een verzoek tot wijziging van de Clouddienst indienen. HelloFysioApp zal het verzoek in overweging nemen en ofwel weigeren, implementeren of binnen een redelijk termijn een Offerte sturen.

Artikel 22. Beschikbaarheid van de Clouddienst

1. Alle Clouddiensten worden door HelloFysioApp geleverd op basis van best effort: HelloFysioApp zal zich inspannen om de Clouddienst zo goed mogelijk te leveren maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties.
2. Indien Opdrachtgever wel garanties wil ten aanzien van bepaalde prestaties, dan kan Opdrachtgever tegen een meerprijs een “service level agreement” afnemen bij HelloFysioApp.
3. Enige in een service level agreement opgenomen compensatiebeding op grond waarvan Opdrachtgever aanspraak kan maken op een vergoeding indien HelloFysioApp niet presteert zoals overeengekomen, moet beschouwd worden als boetebeding zoals beschreven in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (titel 1, afdeling 9, paragraaf 4).

Artikel 23. Exit-regeling: Resultaten

Op verzoek van Opdrachtgever levert HelloFysioApp alle Resultaten per Eindgebruiker aan en wel aan de Opdrachtgever waardoor de Eindgebruiker (cliënt) behandeld wordt. HelloFysioApp doet dit alleen indien de Resultaten niet al automatisch middels een koppeling met een derde leverancier van een elektronisch dossier in het dossier van de Eindgebruiker wordt opgeslagen. HelloFysioApp levert de Resultaten digitaal dan wel op een gangbare digitale drager aan. HelloFysioApp bepaalt in goed overleg welke bestandsformaat hierbij gehanteerd wordt. HelloFysioApp kan hier redelijke kosten voor in rekening brengen.

Maatwerk

Artikel 24. Maatwerk

1. Maatwerk kan onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. Het maatwerk kan bijvoorbeeld bestaan uit de ontwikkeling van extra functionaliteit ten behoeve van de Clouddienst en/of het maken van koppelingen met systemen van derden ten behoeve van de Opdrachtgever.
2. In de Overeenkomst wordt een beschrijving gegeven van het Maatwerk bestaande uit tenminste:
a. het doel van het Maatwerk;
b. de functionaliteit van het Maatwerk;
c. het aantal Eindgebruikers dat tegelijk gebruik moeten kunnen maken van het Maatwerk indien dit een rol speelt;
d. welke koppelingen er gemaakt moeten worden; en
e. waar het Maatwerk geïmplementeerd dient te worden.
3. Daarnaast wordt in de Overeenkomst de vergoeding gespecificeerd en een tijdsplanning met betrekking tot de ontwikkeling en indien gewenst een acceptatietest (zie hierover het volgende lid) opgenomen.
4. Het Maatwerk wordt ter acceptatie aangeboden in een testomgeving van HelloFysioApp tenzij anders overeengekomen. De acceptatie verloopt als volgt indien niet anders Schriftelijk overeengekomen:
a. Opdrachtgever voert een acceptatietest uit. Deze kan bestaan uit het handmatig testen op de overeengekomen functionaliteiten en werking van maatwerk software, een stresstest (hoeveel Eindgebruikers kan het Maatwerk aan), en/of een geautomatiseerde test;
b. Indien de test(s) overlast kan (kunnen) veroorzaken voor de dagelijkse bedrijfsvoering van Opdrachtgever of op de dagelijkse bedrijfsvoering (en systemen) van HelloFysioApp, dan wordt vooraf overlegd en gezamenlijk een geschikt moment gekozen. Daarbij opgelopen vertraging komt niet voor rekening van HelloFysioApp;
c. Opdrachtgever levert de resultaten van haar test(s) Schriftelijk aan HelloFysioApp;
d. HelloFysioApp past het Maatwerk aan indien de resultaten aantonen dat de software niet overeenkomt met de beschrijving in de Offerte.
e. De overeengekomen Partij implementeert het Maatwerk op het overeengekomen systeem.
f. Opdrachtgever richt haar acceptatie van het Maatwerk Schriftelijk aan HelloFysioApp.
g. Opdrachtgever dient in ieder geval vóór ingebruikname het Maatwerk naar eigen inzicht voldoende getest en geaccepteerd te hebben. Bij ingebruikname van het Maatwerk wordt Opdrachtgever geacht het opgeleverde Maatwerk formeel geaccepteerd te hebben.
5. Bij uitblijven van een Schriftelijke acceptatie of Schriftelijke melding van het tegenovergestelde, geldt dat HelloFysioApp het Maatwerk een maand na implementatie als geaccepteerd mag beschouwen.

Artikel 25. Koppelingen met derden

1. Partijen kunnen overeenkomen dat er een koppeling wordt gemaakt met het systeem van een derde. Voor zover niet Schriftelijk anders overeengekomen geldt hetgeen hieronder bepaald is.
2. Indien HelloFysioApp nog geen koppeling heeft met de systemen van de derde of niet de door Opdrachtgever benodigde koppeling, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde gebruiksrechten (licentie). Opdrachtgever dient de derde te verplichten geen schade toe te brengen aan de Clouddienst. Indien er toch schade wordt toegebracht dan dient deze vergoed te worden door Opdrachtgever.
3. De koppeling kan de (technische en functionele) werking van de Clouddienst beïnvloeden. Uiteraard spant HelloFysioApp zich in om Opdrachtgever hier bij voorbaat voor te waarschuwen. Eventuele beïnvloeding van de werking van de Clouddienst door de gemaakte koppeling, valt niet onder de verantwoording van HelloFysioApp.
4. Eventuele resultaats- en inspanningsverplichtingen welke rusten op HelloFysioApp gelden niet ten aanzien van de koppeling.
5. De derde dient tenminste overeenkomstige beveiligingsmaatregelen te treffen zoals deze zijn overeengekomen door Partijen en opgenomen in het beveiligingsprotocol en/of de bewerkersovereenkomst.
6. Het is de taak van de Opdrachtgever om Eindgebruikers, fysiotherapeuten en cliënten, te informeren over de uitwisseling van patiëntgegevens en daar de benodigde toestemming voor te vragen. Dit geldt ook indien de koppeling reeds door HelloFysioApp tot stand is gebracht en op verzoek van de Opdrachtgever is “aangezet”.
De Eindgebruikers dienen er bewust van te zijn dat er door een dergelijke koppeling informatiestromen beide kanten op kunnen bestaan (uiteraard gebeurt dit enkel voor zover afgesproken in de Overeenkomst).
Een voorbeeld: indien er een koppeling met een elektronisch patiëntendossier is gemaakt, dan kunnen er gegevens vanaf het Platform in het elektronisch dossier geplaatst worden en/of informatie uit het elektronisch dossier kan in het Account van de Eindgebruikers geplaatst worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een API.

Artikel 26. Meerwerk

1. Meerwerk wordt vooraf geoffreerd.
2. Indien er Meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het Meerwerk vergoed door Opdrachtgever volgens de gebruikelijke uurtarieven voor Maatwerk van HelloFysioApp.
3. Opdrachtgever mag een verzoek doen tot Meerwerk. HelloFysioApp mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.
4. Opdrachtgever aanvaardt dat Meerwerk vertraging kan opleveren bij de oplevering van Maatwerk en/of van de Clouddienst, ook indien er een tijdstip van oplevering is overeengekomen.
5. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) Meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.
6. Voor zover voor de Clouddienst een vaste prijs is afgesproken, zal HelloFysioApp Opdrachtgever desgevraagd Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van Meerwerk.

 

 

HelloFysio - Grote Bickersstraat 50A - 1013 KS AMSTERDAM - 088-4355639 - info@hellofysioapp.nl